Semaltdan zyýanly programma üpjünçiliginden gaça durmak boýunça görkezme

E-poçta spamy we internet hakerlere şahsy kompýuterleriňize we maglumatlaryňyza aňsatlyk bilen girýär. Bir salym ýa-da iki wagtlap, girişiňiz çäklidir, bu faýllaryňyzy açyp, paýlaşyp ýa-da pozup bilmersiňiz. Soňra hakerler şahsy kompýuterleriňize girmezden ozal töleg tölemegiňizi haýyş edýärler. Elbetde, onlaýn hüjümleriň sanyny azaltmak üçin göçürip alyp boljak köp sanly programma üpjünçiligi, programmalar we gurallar bar. Programma üpjünçiliginiň we programmalaryň köpüsi wirusly we zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümleriniň öňüni alýar, ýöne kompýuter ulgamyňyzy tutuşlygyna howpsuz saklap bilmeýär. Şonuň üçin bu gurallara bagly bolmazlyk we alternatiwalary gözlemek möhümdir.

Semalt Digital Services” -iň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Endrýu Dyhan bu makalada zyýanly programma üpjünçiligine garşy gymmatly düşünjeleri hödürleýär.

Bagtymyza, şahsy kompýuteriňizi goramak üçin kompýuter inereneriniň ýa-da programmanyň kömegi gerek däl, sebäbi bu meselede size kömek etjek dürli gurallar we programmalar bar. Diňe wirusa garşy programma üpjünçiligini gurnandygyňyzy anyklamaly. Ony yzygiderli täzeläp durmak hem möhümdir. Saýlanan hyzmatyňyzyň täzelenendigine we iň gowularyna göz ýetiriň. Interneti ulananyňyzda ony dowam etdirmeli, ulgamyňyzy awtomatiki gözden geçirýär we bolup geçýän zatlar bilen täzelenýär. Mümkin bolup biljek howplar barada has köp bilmek we olardan dynmak üçin hemme zady el bilen barlap bilersiňiz.

Programma üpjünçiligini göçürip alanyňyzda we synagdan peýdalananyňyzda, ony satyn almazdan ozal onuň aýratynlyklaryny barlamak möhümdir. Internetde dogry antiwirus programmasyny saýlamazdan ozal deňeşdirip we barlap boljak başga programmalar hem bar. Wirusa garşy guralyňyzyň maglumatlaryňyzy goramaga ukyplydygyna göz ýetiriň. Göçürip almak aňsat bolmaly we täzelenen we hakyky web sahypasyna degişlidir. Antivirus programma üpjünçiligini kanuny däl çeşmelerden göçürip almaly dälsiňiz. Hatda kanuny saýtlarda köplenç ýok bolmak has gowy programmalar ýokaşýar.

Wirusa garşy programma üpjünçiligi gurmak barada aýdylanda, kompýuter ulgamyňyzda gurulýan zatlara üns bermeli. Bu amalyň dowamynda açylan penjire basmaly däl ýa-da nätanyş zatlary gurmaly däl. Ulgamyňyza brauzer goşmaçalaryny we gurallar panelini gurnamaga synanyşmak ähtimallygy bar, bu zatlary şahsy kompýuteriňizden uzakda saklamaly, sebäbi olarda ep-esli wirus we zyýanly programma üpjünçiligi bar.

Ol ýerde köp sanly web brauzeri bar diýmek ýalňyş bolmaz. Bularyň hemmesi gowy görünýänligi we köp aýratynlyklary hödürländigi sebäpli bizi bulaşdyrýar. Brauzeri göçürip alanyňyzda, onuň doly derejede görkezilendigine we ýanynda wirusa garşy gurallaryň bardygyna göz ýetiriň.

Iň soňkusy, brauzeriňiz bilen wirusa garşy programma üpjünçiligini has gowy işledip bilmeli. Şeýle hem goşundylary açyp, hakyky baglanyşyklara hiç hili kynçylyksyz basmagy başarmaly. Şol bir wagtyň özünde, näbelli e-poçta goşundylaryndan we açylan penjirelerden daşda durmaly, sebäbi köp mukdarda wirus bolup biler. Wirus hüjümleriniň öňüni almak üçin kompýuter ulgamyňyzy hepdede iki gezek gözden geçiriň. Hiç zat bilmeýän penjireleriňizi goýuň, sebäbi olar şahsy kompýuterleriňize ýokaşyp biler.